• 073-226-2626
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עמודים אלה מוקמים כשירות לציבור על ידי לוצאטו את לוצאטו (להלן: "לוצאטו"). העמודים מכילים מידע כללי ואינם מהווים ייעוץ משפטי, או הצעה למתן שירותים משפטיים. אנו מאמינים שהמידע הוא מדויק, אך בתחום זה השינויים מהירים ולעתים החוקים והתקנות מסובכים ו/או קשים להבנה ולכן אין לוצאטו מקבלים על עצמם אחריות כלשהי ביחס לכל טעות או אי-דיוק או אי-הבנה מצד הקורה. כל מי שמעיין בעמודים אלה ועושה שימוש במידע הכלול בהם עושה זאת על אחריותו.

עמודים אלה אינם תחליף לייעוץ משפטי מקצועי. אם הקורא מצוי בבעיה כלשהי, עליו לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מתאים ולא לנסות לפתור את בעייתו על בסיס המידע המצוי באתר זה. הפתרון לבעיה כלשהי תלוי בנסיבות הספציפיות ולכן על הקורא לפנות לייעוץ משפטי המתאים לנסיבות אלו. על הקורא לפנות לעו"ד אם בפניו בעיה הדורשת טיפול.

לבסוף, השימוש באתר זה ובעמודים אלה אינו כרוך ביצירת קשר של עו"ד-לקוח או קשר עסקי כלשהו, בין הקורא או מי שעושה שימוש במידע המצוי בהם לבין לוצאטו.


הצטרפו אלינו בפייסבוק

צור קשר